Kako poteka odkup dolga znotraj faktoring storitev?

Prodaja in odkup dolga sta najbolj pomembna procesa znotraj faktoring storitve. To pomeni, da podjetje faktorju odstopi izdan račun za že opravljeno dobavo blaga ali storitev, ki je že zapadel v plačilo ali pa še ni zapadel v plačilo. Gre za stroškovno učinkovit postopek financiranja terjatev domačih in tujih kupcev.

Glavni namen faktoringa je v tem, da podjetje v zelo kratkem času pridobi gotovino, s katero lahko upravlja in poplača obveznosti do dobaviteljev, države in zaposlenih. Financiranje terjatev izboljšuje denarni tok podjetja, pri tem pa ne povečuje dolžniških obveznosti v bilanci stanja, saj ne gre za običajen bančni kredit za obratna sredstva. Celoten postopek poteka po določenih korakih, medtem ko faktor poskrbi tudi za celovito upravljanje terjatev.

Izdaja računa kupcu in odkup dolga

Podjetje najprej domačemu ali tujemu kupcu izstavi račun za opravljeno dobavo blaga ali storitev, nato pa taisti račun pošlje faktorju. V tem delu se izvede poglavitna faktoring storitev s prodajo terjatve. Podjetje pa se lahko odloči tudi za odstop svežnja izdanih računov. Strokovnjaki v faktor družbi natančno pregledajo vse postavke in preverijo podatke o kupcu.

Proces financiranja terjatev lahko koristijo tako mala kot večja podjetja, številne faktor družbe pa imajo vzpostavljene specializirane programe za izvozna podjetja, podjetja v prestrukturiranju in startup zagonske družbe. Podjetja lahko odstopijo tako zapadle kot ne zapadle izdane račune. Prednost pa je v tem, da jim ni potrebno čakati na izplačilo, ki bi se sicer izvršilo na datum roka zapadlosti.

Odkup dolga, ki mu sledi nakazilo denarja

Po odobritvi vloge za financiranje obratnih sredstev, faktor poskrbi za takojšnje nakazilo oziroma izplačilo gotovine v roku enega do dveh dni po odobritvi vloge. Običajno je tako, da prvo nakazilo zajema 80 do 90 odstotkov zneska na izdanem računu. Istočasno se faktor dogovori s kupcem podjetja o novem plačilnem roku, saj je faktor tisti, ki je sedaj odgovoren za poplačilo obveznosti in izterjavo dolga pri kupcu.

Ko kupec podjetja poravna račun, faktor nakaže naročniku preostalih 10 do 20 odstotkov zneska na izdanem računu. Pri tem je znesek drugega nakazila zmanjšan za provizijo faktor družbe. Provizija enkratnega posla predstavlja zaslužek za faktorja in je znana že vnaprej, zato faktoring storitve ne vključujejo skritih stroškov in dodatnih stroškov, razen če se podjetje odloči za dodatne storitve.

Zavarovanje in upravljanje terjatev

Faktoring posli ne slonijo le na prodaji terjatev, temveč faktor družbe poskrbijo tudi za upravljanje s terjatvami, kar pomeni, da redno spremljajo določene finančne podatke, predvsem kar se tiče bonitete in kreditne sposobnosti kupcev. S tem lahko ocenijo tudi tveganja neplačil, kar je še posebej koristno, če podjetje kot naročnik vstopa na tuje in nove trge.

Da bi se tako faktor kot podjetje zaščitila pred tveganjem neplačil, se lahko naročnik odloči tudi za zavarovanje terjatev, pri čemer faktor poskrbi za poroštveno izjavo za poplačilo zavarovanih izdanih računov, kar predstavlja osnovo za zahtevek v primeru, da kupec ne poplača obveznosti v dogovorjenem roku. Faktoring odkup dolga zatorej zajema celovite storitve, ki podjetju zagotavljajo finančno stabilno poslovanje in stalen denarni tok, kar izboljšuje likvidnost podjetja.