Kako deluje faktoring odkup terjatve?

Factoring odstop oziroma odkup terjatve je kot nekakšen kredit za obratna sredstva in podjetjem nudi takojšnje financiranje zapadlih in ne zapadlih obveznosti iz naslova izdanih računov za že opravljeno dobavo blaga in storitev. S tem si podjetjem zagotovi gotovino in povečuje likvidnost.

Ko faktor družba kupi dolg, nakaže skoraj celotni znesek izdanega računa na račun podjetja. Tako organizacijam ni potrebno čakati 30, 60 ali 90 dni in več na poplačilo obveznosti. Preostanek zneska pa faktor izplača, ko kupec podjetja poravna obveznost in znesek nakaže na račun faktorja. Odkup računov je zatorej smiseln za organizacije, ki potrebujejo stalen dotok gotovine za plačevanje tekočih stroškov ali pa za vlaganje v rast in razvoj podjetja.

Iskanje ustreznega faktorja za odkup terjatve

Na trgu je več ponudnikov storitve oziroma faktor družb, ki so specializirane za faktoring poslovanje s podjetji. Faktor družba pri povpraševanju podjetja in pred podpisom pogodbe o sodelovanju najprej preveri celotno finančno dokumentacijo, pri čemer strokovnjaki natančno pregledajo tudi kreditno sposobnost strank oziroma kupcev podjetja.

Po odobritvi faktor družba pošlje predlog, v katerem navede svoje pogoje. Ko se podpiše pogodba o sodelovanju mora podjetje faktorju dostaviti vso potrebno dokumentacijo, hkrati pa lahko priloži tudi izdane račune, ki so že ali še bodo zapadli v obveznost za plačilo. Organizacija se lahko odloči za fakturiranje več računov hkrati ali pa obveznost proda posamično oziroma po potrebi.

Odstop terjatve in takojšnje nakazilo zneska izdanega računa

Podjetje proda oziroma odstopi zapadel ali ne zapadel izdan račun faktor družbi, katera nato preveri kupca in vse podatke na fakturi. Od tu naprej faktor poskrbi za izterjavo dolgov oziroma prevzame nase dolg. V istem dnevu ali v roku dveh dneh od prodaje obveznosti pa faktor podjetju nakaže na bančni račun sredstva v vrednosti do 90 odstotkov bruto zneska izdanega računa. Tako organizacija pridobi gotovino, ki jo lahko takoj porabi za tekoče poslovanje, nakup materiala in drugo.

Odkup računov z izplačilom preostalih sredstev

Faktor kupcu določi pogoje in rok plačila. Ko kupec podjetja v celoti poravna račun in znesek nakaže faktor družbi, tedaj faktor družba nakaže preostala sredstva na bančni račun podjetja. Če je bilo poprej izplačanih 90 odstotkov zneska celotnega računa, sedaj faktor nakaže preostalih 10 odstotkov. Pri tem pa si zaračuna določeno provizijo oziroma pristojbino za izvedbo storitve. Provizija za odkup terjatve se podjetju običajno zaračuna glede na posamezen posel oziroma izdan račun.