Kaj je intelektualna lastnina in kdaj govorimo o kršitvah?

Intelektualna lastnina se nanaša na tri kategorije pravic in sicer na industrijsko lastnino, avtorsko pravo in na topografije polprevodniških vezij. Avtorsko pravo se deli naprej na avtorsko pravico in na sorodne pravice. Industrijska lastnina se deli naprej na patent, model, znamko, geografsko označbo, patent s skrajšanim trajanjem in na dodatni varstveni certifikat.

Intelektualna lastnina je samostojno pravno področje. Podjetniška narava teh pravic zahteva tudi ustrezno upravljanje z njimi. Z ekonomskega vidika so pravice intelektualne lastnine zelo pomembne. Vplivajo namreč na povečanje konkurenčnosti posameznih subjektov, na njihov razvoj, raziskave, razvoj in investicije. Vplivajo tudi na odpiranje novih delovnih mest ter navsezadnje tudi na povečanje prihodkov države zaradi davkov.

Svetovna organizacije za intelektualno lastnino, ki deluje v Ženevi, stremi k temu, da bi zakonodajo na tem področju čim bolj poenotila na nivoju vseh držav članic. Da bi torej za vse članice veljale dokaj enake pravice na tem področju. Ta organizacija je odgovorna tudi za usklajevanje pogodb po državah članicah s področja intelektualne lastnine. V Sloveniji je trenutno veljavnih 23 mednarodnih pogodb s tega področja. V Sloveniji poleg mednarodnih in evropskih predpisov veljajo še trije zakoni. To so Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Zakon o industrijski lastnini in Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij.

V katerih primerih so kršene pravice intelektualne lastnine?

O kršitvah na tem področju govorimo takrat, kadar neka oseba uporablja predmet varstva pravice brez soglasja imetnika. V teh primerih gre tudi za nekatere izjeme, ki so dovoljene. Takrat, ko npr. imetnik pravice intelektualne lastnine ne more uveljavljati svojih pravic. Pristojni organi so zadolženi, da vsak primer posebej obravnavajo in ugotavljajo, če gre v določenem primeru za kršitev ali ne. Če je do kršitev prišlo, potem mora kršitelj za to kazensko odgovarjati, kot je to predvideno za določeno situacijo.

Urad RS za intelektualno lastnino sicer ni pristojen za izvajanje sankcij. Sodeluje pa z nekaterimi drugimi organi, ki te pristojnosti imajo.

Vir: spletna stran Urada za intelektualno lastnino