Kako potekajo odkupi terjatev pri klasičnem faktoringu?

Odkupi terjatev so del procesa pri klasičnih faktoring storitvah, pri čemer posli zagotavljajo podjetjem takojšen dostop do gotovine. S tem se povečuje denarni tok, podjetja pa pridobijo obratna sredstva, ki jih lahko namenijo za tekoče poslovanje ali za investicije v rast in razvoj.

Prednost tega vira financiranja obratnih sredstev je v tem, da podjetje dobijo gotovino na bančni račun, še preden se izteče dan rok zapadlosti izdanega računa za že opravljeno dobavo blaga ali storitev. Zato organizacijam ni potrebno čakati na poplačilo izdane fakture in lahko sredstva uporabijo za tekoče poslovne procese, kar povečuje konkurenčnost na trgu in likvidnost podjetja.

Odkupi terjatev za mala in velika podjetja

Velikokrat se podjetniki sprašujejo, ali je njihovo podjetje primerno za najem storitev, ki jih ponujajo specializirane faktor družbe, v katerih delujejo finančni strokovnjaki. Pri klasičnem faktoringu je namreč dobavitelj blaga in storitev tisti, ki sproži proces prodaje in nakupa terjatve. V splošnem je storitev primerna za vse organizacije, ki ne želijo imeti dolgov v bilanci stanja ter ne želijo najemati dolgoročnih bančnih kreditov, ki so dragi in največkrat ne nudijo prilagojenih rešitev.

Številne faktor družbe so namreč specializirane za nudenje faktoring storitev različnim vrstam organizacij. Zato so posli prilagojeni tako malim podjetnikom kot velikim korporacijam. Finančne mehanizme pridobivanja obratnih sredstev prilagodijo tudi izvorno naravnanim podjetjem, startup oziroma zagonskim podjetjem ter organizacijam v prestrukturiranju.

Odkupi terjatev – proces sestoji iz več korakov

Celoten proces klasičnega factoringa se na prvi pogled zdi zapleten, vendar gre največkrat za utečene postopke, ki si sledijo periodično in po potrebi. Podjetje najprej izstavi račun kupcu za opravljeno dobavo blaga ali storitev. Nato taisti račun pošlje faktorju, ki dokument pregleda in odobri vlogo na podlagi podatkov. Odobritvi vloge sledi nakazilo sredstev na bančni račun podjetja.

Faktor nakazilo opravi praviloma v enem ali dveh dneh po odobritvi vloge. V prvem nakazilu nakaže 80 do 90 odstotni znesek, v drugem nakazilu pa še preostalih 10 do 20 odstotkov zneska, ki je zmanjšan za provizijo, ki si jo zaračuna faktor za opravljeno storitev. Prednost tega procesa je v tem, da se vsi koraki odvijajo zelo hitro, mnogo faktor družb tudi ponuja poslovanje preko digitaliziranih kanalov, kar omogoča še večjo fleksibilnost in ažurnost.

Odkupi terjatev zajemajo tudi druge storitve

Na podlagi pogodbe, ki jo skleneta faktor družba in podjetje kot naročnik, se pri procesu odstopa oziroma odkupa terjatve odvijajo še drugi procesi, ki so vključeni v storitev. Na primer, pri klasičnem factoringu strokovnjaki poskrbijo za to, da pri kupcih podjetja izterjajo dolg. Terjatev se prenese na faktor družbo, zato podjetju ni potrebno skrbeti za izterjavo dolgov.

Poleg tega faktor družba poskrbi tudi za zavarovanje terjatev, kar se navezuje na zavarovanje pred bodočimi neplačili. S tem se tudi zmanjša plačilno tveganje. Sicer so odkupi terjatev najpomembnejši del procesa, vendar pa ni nič manj pomembno tudi upravljanje z odprtimi terjatvami podjetja, za kar poskrbijo finančni strokovnjaki.