Verižna kompenzacija kot postopek izničevanja terjatev in obveznosti

Verižna kompenzacija je eden izmed načinov, da se obveznosti prenehajo in se dolgovi poplačani. Vanjo so vedno vključene tri osebe ali več. Da bi se verižna kompenzacija lahko izvedla, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: terjatev mora biti vzajemna (v postopku morajo biti tako upniki kot dolžniki), terjatve morajo biti istovrstne, terjatev mora biti zapadla.

Kaj je verižna kompenzacija in kako poteka?

Verižna kompenzacija je v bistvu pravni posel. Pri tem lahko obstaja oseba, ki organizira celotni postopek poplačil terjatev, lahko pa se osebe, ki so v postopek vpletene, dogovorijo tudi med sabo, brez posrednika. Gre za neko zaključno verigo, katere organiziranja cilj je, da se vse obveznosti pri tem prenehajo brez nepotrebnega denarnega toka.

Verižna kompenzacija velja do njene izpolnitve. Pred njeno izvedbo se podpiše pogodbo. Pogodbo morajo podpisati vsi, ki so v sam postopek vključeni. V pogodbi se vedno določi tudi rok, do katerega bodo obveznosti poravnane. Če do navedenega roka do poravnave obveznosti ne pride, potem se verižna kompenzacija šteje kot neuspešna.

Za verižno kompenzacijo je značilno, da imamo več dolžnikov in več upnikov. Posamezno podjetje, vključeno v postopek, je hkrati upnik in dolžnik. Poleg tega, da morajo biti terjatve zapadle, je ključnega pomena tudi to, da so resnične, nesporne in iztožljive.

Eden izmed instrumentov za izboljšanje likvidnosti podjetja

Vsekakor je ta postopek eden izmed inštrumentov, da se medsebojne obveznosti prenehajo ter da se izboljša likvidnost podjetij, ki so upniki. Vpleteni se morajo sami odločiti, ali bodo za organizacijo verižne kompenzacije pooblastili nekoga, ki bo to naredil namesto njih ali pa bodo postopek organizirali sami. Pomembno je, da je vse črno na belem navedeno na pisnem dokumentu. Le na tak način bo jasno, kakšne so obveznosti v sklopu verižne kompenzacije vsakega od vpletenih. Verižna kompenzacija se sicer sklepa na podlagi 318. člena Obligacijskega zakona.